• RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!

  Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

 • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
  TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

  Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięki wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

 •  

edukacja ekologicznaEdukacja ekologiczna, nazywana inaczej edukacją środowiskowa, jest koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem: „myśleć globalnie - działać lokalnie".
W potocznym rozumieniu są to wszelkie formy działalności skierowanej do społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które mają na celu wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie.
Do głównych celów edukacyjnych należy przede wszystkim:

 • uświadomienie różnorodności sposobów negatywnego i pozytywnego oddziaływania ludzi na środowisko i kształtowanie umiejętności praktycznego ich poznawania;
 • przyjmowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowości do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 • kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów w środowisku człowieka;
 • formowanie i wzmacnianie pozytywnych przekonań i postaw wobec określonych zjawisk, obiektów przyrodniczych.

Ogólnie ujmując - edukacja swym zasięgiem objąć powinna przedstawienie we wszystkich działaniach tematyki z zakresu ochrony i kształtowania środowiska.
Musi docierać do wszystkich grup wiekowych i społecznych. W związku z tym ważne jest znalezienie odpowiednich środków przekazu tak, aby w najprostszy i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną.

 

Uwzględniając konieczne zróżnicowanie form i treści przekazu edukacja może przyjmować różne formy.

Aktualnie na gminie spoczywa prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Informacje te znajdują się na stronie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia www.bogatynia.pl
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

FACEBOOK