• RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!

  Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

 • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
  TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

  Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięki wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

 •  
 1. Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r); (z późn. zm.)
 2. Ustawa o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.); (z późn. zm.)
 3. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888 - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.); (z późn. zm.)
 4. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U.2001.63.639 - ustawa z dnia 11 maja 2001r.); (z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
 6. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.
 8. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023.
 9. Uchwała Nr XLIX/312/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia ;
 10. Uchwała Nr XLIX/315/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 11. UCHWAŁA NR LIV/367/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 5 marca 2021 r w sprawie zmiany uchwały XLIX/315/20
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
 13. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
 14. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 03 sierpnia 2021r. w sparwie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

 

FACEBOOK